IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2014 оны 09 сарын 11-ний өдөр БОНХЯ-ны Хаан танхимд ТХНУГ, SPAN төслөөс боловсруулсан ТХГН-тай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон журмын төслийг холбогдох талуудад хэлэлцүүлж, санал авах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.…

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг шинэчлэн тогтоолоо.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нь 3 аймгийн 8 сумын нутгийн 1,748,103.89 га талбайг хамран оршдог.  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар ДЦГ-ыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс,…

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо. Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.       ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ…

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР                          Орлого бүрдүүлэх буюу өнөөгийн мөрдөж байгаа хураамжийн үнийг эргэн харах. Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын тухай Монгол Улсын…

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас “Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.

   НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХНУГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “ТХГН-ийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөлтэй хамтран Их Нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид болон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлийн төлөөлөлүүдийн оролцоотойгоор Их Нартын БНГ-ын…

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө. Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.
IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn
БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.  

2014 оны 09 сарын 11-ний өдөр БОНХЯ-ны Хаан танхимд ТХНУГ, SPAN төслөөс боловсруулсан ТХГН-тай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон журмын төслийг холбогдох талуудад хэлэлцүүлж, санал авах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.…

Read more

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг шинэчлэн тогтоолоо. 

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нь 3 аймгийн 8 сумын нутгийн 1,748,103.89 га талбайг хамран оршдог.  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар ДЦГ-ыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс,…

Read more

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ. 

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.       ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ…

Read more

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас 

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР                          Орлого бүрдүүлэх буюу өнөөгийн мөрдөж байгаа хураамжийн үнийг эргэн харах. Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын тухай Монгол Улсын…

Read more

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө. 

   НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХНУГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “ТХГН-ийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөлтэй хамтран Их Нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид болон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлийн төлөөлөлүүдийн оролцоотойгоор Их Нартын БНГ-ын…

Read more

Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсэд төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсэд төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо. 

 Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам нь Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүс нутагт үзүүлж байгаа болон үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор “Хөвсгөл нуурын байгалийн…

Read more

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО. 

    Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны 2014 оны үйл ажилагааны төлөвлөгөөнд салбарын боловсон хүчний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх асуудалд ач холбогдол өгч дээгүүрт тавьсан. Энэ хүрээндээ өнгөрсөн 7 дугаар сарын сүүлчээр…

Read more

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаадын бүтээн байгуулалтын ажлуудаас  Говийн их дархан цаазат газрын

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаадын бүтээн байгуулалтын ажлуудаас Говийн их дархан цаазат газрын "А" хэсэг 

Мазаалай баавгайд дахин шинээр 10 тэжээлийн сав бэлтгэж хүргүүллээ.   ГИДЦГ-ын “А” хэсэг 2014 оны 5 сард мазаалай баавгайн тэжээлийн цэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр 10 тэжээлийн савыг чанар, өнгө үзэмж…

Read more

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаадын бүтээн байгуулалтын ажлуудаас  Орхоны Хөндийн Байгалийн цогцолборт газар

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаадын бүтээн байгуулалтын ажлуудаас Орхоны Хөндийн Байгалийн цогцолборт газар 

  Монголд ирж буй гадаадын жуулчдын 80 хувь нь тусгай хамгаалалттай газар нутгаар аялдаг бөгөөд эдгээр жуулчдын 20 хувь нь Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газар (ОХБЦГ)-аар аялдаг гэсэн судалгаа байдаг.…

Read more

"Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд" цувралаас Хүйсийн найман нуур 

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын нутаг, Хангайн нурууны баруун урд хэсэгт, далайн түвшинээс дээш 2700-3165 м өргөгдсөн галт уулсын дунд галт уулын дэлбэрэлт, тектоник хагарал, суултын дүнд үүссэн, цар хэлбэрийн хүнхэр…

Read more

Next 1 2 3 4 Next

Онцлох мэдээ

huvsgul123 horgo12 gorhi1 Gobigurvansaihan ononbalj orhon ikhnart hustai
Хөвсгөл БЦГ Хорго Тэрх БЦГ Горхи тэрэлж БЦГ Говь гурван сайхан Онон балж Орхоны хөндий Их нартын БНГ Хустай нуруу
mgl map5

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГАЗАР

Хаяг: 8-р хороо Сүхбаатар дүүрэг Амарын гудамж-4
Ш/х-115 Улаанбаатар-210620А Монгол улс
Утас: +(976)-11-318447,
+(976)-11-311659
Факс: +(976)-11-310227Э-майл:
Вэб сайт: http://www.wwf.mn